Jachty-Szczecin

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZETU WODNEGO WODNIK , Siadło Dolne 9

1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest w godzinach pracy 8:00-20:00 /sprzęt musi być zdany do godz. 20:00/

2. Wypożyczany sprzęt jest własnością wypożyczalni sprzętu wodnego Wodnik, Siadło Dolne 9

3. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie zawartej umowy.

4. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz do bezwzględnego jego przestrzegania.

5. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, potrafią  pływać, nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

7. Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnym zdjęciem i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnie. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest od uregulowania przez Klienta wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wypożyczający może potrącić z kaucji wartość szkody spowodowanej przez Wypożyczającego.

8. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzać stan techniczny i kompletność wyposażenia w szczególności w środki ratunkowe.

9. Klient zawierający umowę wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

10. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania.  Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni, przedłużenia czasu wypożyczenia prosimy zgłaszać pod numer 505726444.

11. Pracownik wypożyczalni może odmówić przedłużenia czasu wypożyczania, jeśli kolidować on będzie z terminem kolejnej rezerwacji sprzętu.

12. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oświadcza, że posiada niezbędną wiedze, oraz że został odpowiednio poinstruowany na temat eksploatacji sprzętu,

b) zobowiązuje się do dbałości o sprzęt,

c) niedokonywania żadnych napraw sprzętu,

d) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,

e) zwrócenie sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie nie pogorszonym wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,

f) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia.

13. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:

a) odstępowania wypożyczonego sprzętu osoba trzecim,

b) zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,

c) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,

d) spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,

e) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

14. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:

a) przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,

b) stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni i obsługi,

c) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, zaleca się niezwłoczne opuszczenie jej w sposób bezpieczny i powiadomienie o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni, tel. 505726444  oraz WOPR 984.

15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

16. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub jego osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem + opłata za czas wypożyczenia.

17. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub nie kompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

18. Jeżeli po 3 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

19. Inne, nie ujęte w   niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020